Ստեղծեք բոլոր երկուական տողերը

Ձեզանից պահանջվում է ստեղծել ռեկուրսիվ ֆունկցիա՝ n երկարությամբ բոլոր երկուական տողերը գեներացնելու համար:
Երկուական տողերը 1-ի և 0-ի հաջորդականություններ են: Օրինակ, n=3-ի համար երկուական տողերն են 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111:
Ծրագրի մուտքը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n, որը ներկայացնում է երկուական տողերի երկարությունը:
Ծրագրի ելքը պետք է լինի n երկարությամբ բոլոր երկուական տողերը՝ յուրաքանչյուրը նոր տողի վրա (հերթականությունն էական չէ):
Մուտք
Ելք
2
00 01 10 11
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue