Ռեկուրսիվ պալինդրոմ

Ձեզ հանձնարարված է գրել ծրագիր՝ որոշելու համար, թե արդյո՞ք տվյալ տողը palindrome (դարձագիր) է՝ օգտագործելով ռեկուրսիա։
💡
Palindrome-ը (դարձագիր) Պալինդրոմը սահմանվում է որպես բառ, արտահայտություն, թիվ կամ նիշերի հաջորդականություն, որը ձախից աջ և աջից ձախ կարդացվում է նույն կերպ: Նիշերի թվում կարող են լինել կետադրական նշաններ, մեծատառեր և բացատներ:
Մուտքի առաջին և միակ տողը պարունակում է s նիշերի տող:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե տողը պալինդրոմ է, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
madam
Yes
hello
No
Նշում․ Խնդիրը չբարդացնելու համար ենթադրենք, որ մուտքային տողերը տրամադրվում են միայն փոքրատառերով, և տողը չի պարունակում որևէ հատուկ նիշ կամ բացատ:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue