Person class (Անձ տիպի դաս)

Ձեզանից պահանջվում է ստեղծել Person class, որն ունի չորս ատրիբուտ՝ name(անուն), age(տարիք), gender(սեռ) և address(հասցե): Class-ը պետք է ունենա նաև display_info() մեթոդ, որը կանչելիս տպում է անձի տվյալները ընթեռնելի ձևաչափով:
Class-ը պետք է ստանա 4 արգումենտ.
  1. Անձի անունը
  1. Անձի տարիքը
  1. Անձի սեռը (M-արական, F-իգական)
  1. Անձի հասցեն
display_info() մեթոդը պետք է տպի տեղեկատվությունը՝ հետևյալ ձևաչափով. Name: {name}, Age: {age}, Gender: {gender}, Address: {address}
Մուտք
Ելք
p = Person('Anna', 34, 'F', '123 Fake St.'); p.display_info()
Name: Anna, Age: 34, Gender: F, Address: 123 Fake St.
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue