Python-ի միջին մակարդակ

Սորտավորել բառարանը

Ձեր խնդիրն է գրել մի ֆունկցիա, որը կոչվում է sort_dictionary, որն ի վիճակի է սորտավորել տվյալ բառարանը ըստ բանալիների կամ արժեքների:
sort_dictionary ֆունկցիան ընդունում է երեք արգումենտ.
  1. dictionary: սորտավորվող բառարան։ Բառարանի բանալիները string-եր են, իսկ արժեքները՝ թվեր։
  1. by: տող, որը ցույց է տալիս, թե սորտավորումը պետք է կատարվի ըստ 'բանալիների'(keys) կամ ըստ 'արժեքների'(values):
  1. reverse: բուլյան միայն-keyword արգումենտ, որը որոշում է սորտավորման կարգը: Եթե reverseFalse է, ապա սորտավորումը կատարվում է աճման կարգով (աճող): Եթե reverseTrue է, ապա սորտավորումը կատարվում է նվազման կարգով (նվազող): reverse-ի լռելյայն արժեքը պետք է լինի False:
Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի սորտավորված բառարանը որպես tuple-ների զանգված: Յուրաքանչյուր tuple պետք է պարունակի երկու տարր՝ բանալին և դրա համապատասխան արժեքը բառարանում: tupleռի ձևաչափը պետք է լինի՝ (բանալին, արժեք):
Note that, the sorting should be case-insensitive.
Մուտք
Ելք
sort_dictionary({'Alice': 25, 'Bob': 22, 'Charlie': 27}, 'keys')
[('Alice', 25), ('Bob', 22), ('Charlie', 27)]
sort_dictionary({'Alice': 25, 'Bob': 22, 'Charlie': 27}, 'values', reverse=True)
[('Charlie', 27), ('Alice', 25), ('Bob', 22)]
sort_dictionary({'b': 1, 'A': 2, 'c': 3}, 'keys')
[('A', 2), ('b', 1), ('c', 3)]
sort_dictionary({'b': 1, 'A': 2, 'c': 3}, 'values', reverse=True)
[('c', 3), ('A', 2), ('b', 1)]
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue