Կախարդական մեթոդներ

Python-ում կախարդական մեթոդները հատուկ մեթոդներ են, որոնք կարող եք սահմանել՝ ձեր class-ները ֆունկցիոնալ դարձնելու համար: Դրանք նաև հայտնի են որպես dunder մեթոդներ՝ իրենց անուններին նախորդող և հաջորդող կրկնակի __ տակի գծիկների շնորհիվ: Դուք արդեն հանդիպել եք այս մեթոդներից երկուսին` __init__ և __str__: Ահա մեկ պարզ օրինակ.
class Circle:
  def __init__(self, radius):           # Initialize the object
    self.radius = radius

  def __str__(self):               # Represent as a string
    return f'Circle with radius {self.radius}'

c = Circle(5)  # Create a Circle object named c
print(c)     # Circle with radius 5
Օրինակում մենք սահմանել ենք երկու կախարդական մեթոդներ.
 • __init__-ը կոնստրուկտորական մեթոդ է, որը կանչում ենք class-ի օբյեկտը ստեղծելու ժամանակ։ Այստեղ այն սահմանում է Circle-ի շառավիղը:
 • __str__-ն սահմանում է, թե ինչպես class-ի օբյեկտը պետք է փոխարկվի տողի, երբ օգտագործվում է այնպիսի համատեքստերում, ինչպիսին է print():
Բայց սրանք միակ կախարդական մեթոդները չեն Python-ում: Կան շատ ուրիշները: Ստորև ներկայացված են մի քանիսը, որոնք թույլ են տալիս մեզ այնպես անել, որ class-ի օբյեկտները կարողանան գումարվել +-ի միջոցով կամ համեմատվել < կամ >-ի միջոցով:
class Circle:
  def __init__(self, radius):           # Initialize the object
    self.radius = radius

  def __str__(self):               # Represent as a string
    return f'Circle with radius {self.radius}'

  def __add__(self, other):            # Add two circles
    return Circle(self.radius + other.radius)  # Return a new circle

  def __lt__(self, other):            # Less than comparison of two circles
    return self.radius < other.radius      # Compare radiuses

c1 = Circle(5)
c2 = Circle(7)
c3 = c1 + c2   # This would create a new Circle with radius 12
print(c3)    # Circle with radius 12
print(c1 < c2)  # True
Այս դեպքում․
 • __add__-ը թույլ է տալիս մեզ օգտագործել + օպերատորը Circle-ի օբյեկտների վրա: Այն գումարում է շրջանագծերի շառավիղները և վերադարձնում նոր Circle:
 • __lt__ (փոքր քան) թույլ է տալիս համեմատել երկու Circle օբյեկտներ < օպերատորի միջոցով: Այն ստուգում է, թե արդյո՞ք առաջին շրջանագծի շառավիղը փոքր է երկրորդի շառավղից:
Կախարդական մեթոդները մեր Python class-ները դարձնում են ավելի արտահայտիչ և ինտուիտիվ՝ նմանվելով Python-ի ներկառուցված օբյեկտներին:
Հիշեք, որ կարևոր է պահպանել կրկնակի տակի գծիկի անվանումը, քանի որ որոշակի գործողություններ կատարելու համար Python-ի թարգմանիչը փնտրում է այս հատուկ անուններով մեթոդները։ Python-ում առկա բոլոր կախարդական մեթոդների ցանկը կարող եք գտնել՝ հետևելով այս հղմանը։ Ստորև ներկայացված են կախարդական մեթոդներից մի քանիսը.
Կախարդական մեթոդ
Օպերատոր
Նկարագրություն
__eq__
==
Վերադարձնում է True, եթե self-ը հավասար է other-ին:
__lt__
<
Վերադարձնում է True, եթե self-ը փոքր է other-ից:
__le__
<=
Վերադարձնում է True, եթե self-ը փոքր է կամ հավասար other-ին:
__gt__
>
Վերադարձնում է True, եթե self-ը ավելի մեծ է, քան other-ը:
__ge__
>=
Վերադարձնում է True, եթե self-ը մեծ է կամ հավասար other-ին:
__add__(self, other)
+
Իրականացնում է գումարում` + օպերատորի միջոցով:
__sub__(self, other)
-
Իրականացնում է հանում` - օպերատորի միջոցով:
__mul__(self, other)
*
Իրականացնում է բազմապատկում` * օպերատորի միջոցով:
__truediv__(self, other)
/
Իրականացնում է բաժանում` / օպերատորի միջոցով:
__floordiv__(self, other)
//
Իրականացնում է ամբողջ մասի բաժանում` // օպերատորի միջոցով:
__mod__(self, other)
%
Իրականացնում է մոդուլը՝ % օպերատորի միջոցով:
__pow__(self, other)
**
Իրականացնում է աստիճանը՝ ** օպերատորի միջոցով:
__abs__(self)
abs()
Իրականացնում է վարքագիծը՝ ներկառուցված abs() ֆունկցիայի համար:
__round__(self, n)
round()
Իրականացնում է վարքագիծը՝ ներկառուցված round() ֆունկցիայի համար:
__neg__(self)
-
Վերադարձնում է բացասական տարբերակը՝ - օպերատորի միջոցով։
💡
Նկատի ունեցեք, որ ոչ բոլոր մեթոդներն են, որ կիրառելի են բոլոր class-ների համար. դուք պետք է գործարկեք միայն այն մեթոդները, որոնք օգտակար են ձեր խնդրի համար:

Առաջադրանք․ ստեղծեք Vector class

Ձեզանից պահանջվում է սահմանել class՝ Vector, որը ներկայացնում է x, y և z ատրիբուտներով եռաչափ վեկտոր:
Class-ը պետք է գործարկի հատուկ մեթոդներ՝ __add__, __sub__ և __mul__ վեկտորի գումարման, հանման և կետային արտադրյալի համար համապատասխանաբար:
Սրանցից բացի, դուք պետք է կիրառեք magnitude մեթոդը՝ վեկտորի մեծությունը հաշվարկելու համար:
notion image
Պահանջվող մեթոդները.
 • __add__ - Այս մեթոդը պետք է ընդունի մեկ այլ Vector օբյեկտ և վերադարձնի նոր Vector, որը երկու վեկտորների՝ x, y և z բաղադրիչների գումարն է:
 • __sub__ - Այս մեթոդը պետք է ընդունի մեկ այլ Vector օբյեկտ և վերադարձնի նոր Vector, որը երկրորդ վեկտորի՝ x, y և z բաղադրիչներն առաջինից հանելու արդյունք է:
 • __mul__ - Այս մեթոդը պետք է ընդունի մեկ այլ Vector օբյեկտ և վերադարձնի երկու վեկտորների կետային արտադրյալը (որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ .
 • magnitude - Այս մեթոդը պետք է վերադարձնի վեկտորի մեծությունը (երկարությունը), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝.
Մուտք
Ելք
v1 = Vector(1, 2, 3); v2 = Vector(4, 5, 6); v3 = v1 + v2; v4 = v1 - v2; print(v1 * v2); print(v1.magnitude()); v4 = Vector(-3, -3, -3)
32 3.74165
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue