Ֆիզիկայի խաղային շարժիչ

Դուք աճող թիմի անդամ եք, որը ստեղծում է ֆիզիկայի սիմուլյացիոն խաղ: Ձեզ հանձնարարված է մշակել Python մոդուլ, որը կարող է մոդելավորել շարժման հիմնարար օրենքները: Այս մոդուլը, որը կոչվում է physics.py, պետք է պարունակի ֆունկցիաներ, որպեսզի հաշվարկի velocity()-ը, acceleration()-ը և force()-ը։
  • velocity() - Կա երկու պարամետր՝ distance - հեռավորություն (մետրերով) և time - ժամանակ (վայրկյաններով):
  • acceleration() - Կա երեք պարամետր՝ initial_velocity - սկզբնական արագություն (մ/վ), final_velocity - վերջնական արագություն (մ/վ) և time - ժամանակ (վայրկյաններով):
  • force() - Կա երկու պարամետր՝ mass - զանգված (կգ-ով) և acceleration - արագացում (in m/s^2)։ Հիշեք, որ ուժը զանգվածի և արագացման արտադրյալն է (F = ma):
Մուտքը և ելքը կառավարելու է main.py մոդուլը։ Ձեզ պարզապես անհրաժեշտ է ստեղծել physics.py մոդուլը:
Մուտք
Ելք
print(velocity(120, 10)); print(acceleration(0, 20, 10)); print(force(5, 2))
12.0 2.0 10
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue