Հատուկ հաշվիչի ստեղծում

Ձեր խնդիրն է ստեղծել Number class, որն օգտագործում է Python-ի կախարդական մեթոդները (__add__, __sub__, __mul__, __truediv__) մաթեմատիկական գործողություններ կատարելու համար: Բայց class-ը պետք է լինի հզոր և կարողանա կարգավորել տարբեր բացառություններ, որոնք միգուցե առաջանան նշված գործողությունների ընթացքում.
  • Եթե փորձ է արվում բաժանել զրոյի վրա, պետք է raise արվի ZeroDivisionError՝ Cannot divide by zero հաղորդագրությամբ:
  • Եթե մուտքագրումներից որևէ մեկը չի կարող վերածվել թվի, պետք է raise արվի ValueError՝ Invalid number input հաղորդագրությամբ:
  • Եթե օպերատորը Number չէ, պետք է raise արվի TypeError՝ Operator must be a Number հաղորդագրությամբ:
  • Բացի այդ, դուք պետք է ստեղծեք հատուկ բացառություն՝ UnsupportedOperatorError, որը ժառանգում է ValueError-ից՝ Unsupported operator հաղորդագրությամբ: Այս սխալը պետք է raise արվի, եթե փորձ է արվում կատարել գործողություն, որը, class-ի կողմից չի ընդունվում: Օրինակ՝ __floordiv__, __mod__, __pow__, __lshift__, __rshift__, __and__, __xor__, __or__։
Բոլոր վավեր կախարդական մեթոդները պետք է վերադարձնեն Number օբյեկտ:
Նշում: Մի մոռացեք իրականացնել __str__ կախարդական մեթոդը՝ Number-ի արժեքը վերադարձնելու համար:
Մուտք
Ելք
a=Number(10); b=Number(2); print(a+b); print(a/b);
12 5
a=Number(10); b=Number(0); print(a/b);
Cannot divide by zero
a=Number('ten'); b=Number(2); print(a+b);
Invalid number input
a=Number(10); b=Number(2); print(a**b);
Unsupported operator
a=Number(10); b=2; print(a+b);
Operator must be a Number
a = Number(10); b = Number(2); c = Number(a * b); print(c.value)
20
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue