Python-ի միջին մակարդակ

Լեզվի հետազոտություն

Դուք լեզվի հետազոտող եք, որն աշխատում է եզակի նախագծի վրա, որը ներառում է տարբեր լեզուներում ձայնավորների օգտագործման ուսումնասիրություն: Ձեր ուսումնասիրության մի մասը ներառում է բառերի նույնականացում, որոնք պարունակում են առնվազն երեք հաջորդական ձայնավոր:
Ձեզ տրված է տեքստի մեկ տող, և ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը կգտնի տողի բոլոր բառերը, որոնք ունեն առնվազն երեք հաջորդական ձայնավոր:
Ծրագրի ելքը պետք է պարունակի բոլոր այն բառերը, որոնք ունեն առնվազն երեք հաջորդական ձայնավոր՝ յուրաքանչյուրը նոր տողի վրա: Եթե նախադասության մեջ նման բառեր չկան, ծրագիրը պետք է տպի No Words Found:
Մուտք
Ելք
The curious dog is named Beau.
curious Beau
What a beautiful day! I can’t believe it!
beautiful
No such word here.
No Words Found
Նշում. Հաջորդական ձայնավորները կարող են լինել հետևյալներից որևէ մեկը՝ a, e, i, o, u: Ելքի բառերը պետք է լինեն մուտքագրման մեջ հայտնվելու հերթականությամբ:
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue