Ռեկուրսիվ ֆակտորիալ

Տրված է մեկ դրական ամբողջ թիվ՝ n։ Անհրաժեշտ է ստեղծել ռեկուրսիվ ֆունկցիա՝ n-ի ֆակտորիալը հաշվարկելու համար:
n-ի ֆակտորիալը, որը n!-ն է, n-ից փոքր կամ n-ին հավասար բոլոր դրական ամբողջ թվերի արտադրյալն է: Օրինակ, 5-ի ֆակտորիալը հետևյալն է՝ 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120:
0-ի ֆակտորիալը սահմանվում է որպես 1, այսինքն՝ 0! = 1.
Մուտքի առաջին և միակ տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ n (1 ≤ n ≤ 20)․ սա այն թիվն է, որի ֆակտորիալը պետք է հաշվարկվի:
Ծրագրի ելքը պետք է լինի մեկ տող, որը պարունակում է n-ի ֆակտորիալը:
Մուտք
Ելք
5
120
0
1
2
2
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in