Ցուցակի ընդլայնում

Ձեր խնդիրն է ստեղծել extend_list անունով ֆունկցիա, որն ընդունում է ցուցակ և կամայական թվով լրացուցիչ տարրեր: Այս ֆունկցիան լրացուցիչ տարրերը պետք է ավելացնի տրված զանգվածի վերջում:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է բացատով բաժանված ամբողջ թվեր, որոնք ներկայացնում են սկզբնական ցուցակը: Մուտքի երկրորդ տողում բացատով բաժանված ամբողջ թվեր են․ սրանք այն տարրերն են, որոնք պետք է ավելացվեն սկզբնական ցուցակին:
Ծրագիրը պետք է տպի ստացված զանցվածը:
Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 6
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue