«Բանկային հաշիվ» class

Ձեր խնդիրն է ստեղծել BankAccount class, որը կունենա երկու հիմնական ատրիբուտ՝ account_number և balance: BankAccount class-ը պետք է ունենա հետևյալ մեթոդները.
  1. deposit (amount). Այս մեթոդը պետք է amount-ը վերցնի որպես արգումենտ և այն ավելացնի BankAccount class-ի balance ատրիբուտին: Մեթոդը պետք է տպի տող՝ Deposit Successful. Current Balance: $x, որտեղ x-ը ընթացիկ մնացորդն է՝ դեպոզիտից հետո:
  1. withdraw (amount). Այս մեթոդը պետք է որպես արգումենտ վերցնի amount և այն հանի BankAccount class-ի հաշվեկշռի ատրիբուտից: withdraw մեթոդը չպետք է թույլ տա, որ մնացորդը իջնի 0-ից (այսինքն՝ հաշիվը չի կարող օվերդրաֆտի անցնել): Եթե գումարի դուրսբերման հարցում է կատարվում, որը կհանգեցնի օվերդրաֆտի, մեթոդը պետք է տպի Insufficient balance. Withdrawal failed. տողը և մնացորդը թողնի անփոփոխ: Եթե դուրսբերումը հաջողությամբ կատարվում է, մեթոդը պետք է տպի Withdrawal Successful. Current Balance: $x տողը, որտեղ x-ը ընթացիկ մնացորդն է՝ հանելուց հետո:
  1. display_balance()․ Այս մեթոդը պետք է տպի մեկ տող՝ Current Balance: $x, որտեղ x-ը ընթացիկ մնացորդն է:
 
Մուտք
Ելք
acc = BankAccount(42114541, 777); acc.deposit(100); acc.display_balance()
Deposit Successful. Current Balance: $877 Current Balance: $877
Հուշում
Մի՛ մոռացեք class-ի մեթոդներում self արգումենտի մասին:
 
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in