«Ուսանող» տեսակի մոդուլ

Ավագ դպրոցին անհրաժեշտ է գործիք, որը կօգնի կառավարել իր աշակերտների ակադեմիական առաջադիմությանը վերաբերող բազան: Ձեզ հանձնարարված է գրել ծրագիր, որը կհաշվի ուսանողի միջին գնահատականները և կորոշի՝ ուսանողը անցե՞լ է, թե՞ ձախողել։ Անցողիկ միավոր է համարվում 50-ը։
Դուք պետք է մշակեք student.py մոդուլ, որը սահմանում է Student class-ը: Յուրաքանչյուր Student պետք է ունենա հատկություններ՝ name (անունը), age (տարիքը) և marks (գնահատականները, որը ցուցակ է): Student class-ը պետք է ներառի նաև միջին գնահատականը հաշվարկելու մեթոդ, ինչպես նաև մեկ այլ մեթոդ, որը կստուգի՝ արդյոք ուսանողն անցել է, թե ձախողել։
  • average_mark - Այս մեթոդը պետք է վերադարձնի ուսանողի միջին գնահատականը:
  • has_passed - Այս մեթոդը պետք է վերադարձնի True, եթե ուսանողի միջին գնահատականը 50 կամ բարձր է, իսկ հակառակ դեպքում՝ False:
main.py մոդուլն ավտոմատ կերպով կկառավարի մուտքը և ելքը:
Մուտք
Ելք
student1 = Student("John", 16, [65, 80, 90]); print(student1.average_mark()); print(student1.has_passed())
78.33 True
Նշում․ այս առաջադրանքի համար ձեզ միայն անհրաժեշտ է գրել student.py մոդուլը և չպետք է անհանգստանաք, թե ինչպես է այն օգտագործելու main.py մոդուլը։ Ձեր մոդուլը պետք է ճիշտ սահմանի Student class-ը և դրա մեթոդները, որպեսզի նրանք աշխատեն այնպես, ինչպես նկարագրված է վերևում:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue