Վավերացրեք տարիքը

Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել անձնակազմի կառավարման պարզ համակարգ: Համակարգը պետք է կարողանա կառավարել Person դասը: Person-ը բնութագրվում է անունով և տարիքով:
Person-ը կարող է ներկայանալ հետևյալ կերպ. "My name is <name> and I am <age> years old."։
Բացի այդ, համակարգը պետք է կարողանա վավերացնել մարդկանց տարիքը: Եթե տարիքը դրական ամբողջ թիվ չէ, կամ եթե տարիքը 130-ից բարձր է (քանի որ դա ավելին է, քան երբևէ հաստատված ամենատարեց մարդու տարիքը), պետք է throw արվի AgeError:
Մուտք
Ելք
alice=Person('Alice', 25); alice.introduce_yourself();
My name is Alice and I am 25 years old.
charlie=Person('Charlie', -1); charlie.introduce_yourself();
AgeError: Invalid age provided.
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue