Ուղղանկյունաձև Class

Ձեզ խնդրում են Python-ով ստեղծել Rectangle class: Այս class-ը պետք է ունենա երկու ատրիբուտ.
  • height, որը ներկայացնում է ուղղանկյան բարձրությունը
  • width, որը ներկայացնում է ուղղանկյան լայնությունը
Class-ը պետք է ունենա նաև երկու մեթոդ.
  • area մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է ուղղանկյան մակերեսը, որը height-ի և width-ի արտադրյալն է։
  • perimeter մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է ուղղանկյան պարագիծը: Պարագիծը հաշվարկելու բանաձևն է՝ 2 * (height + width).
  • diagonal մեթոդ, որը հաշվարկում և վերադարձնում է ուղղանկյան անկյունագծի երկարությունը:
    • 💭
      Հիշե՛ք Պյութագորասի թեորեմը
 
Մուտք
Ելք
r = Rectangle(10, 5); print(r.area())
50
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue