Վավերացնել hex գույները

Գրաֆիկական դիզայներն իր ծրագրում ցանկանում է գույն օգտագործել դիզայնի որոշ տարրերի վրա: Այս ծրագիրը ընդունում է միայն hexadecimal (տասնվեցական) գունային կոդերը: Hexadecimal գունային կոդերը սկսվում են «#» նշանով, որին հաջորդում են ուղիղ վեց hexadecimal նիշեր: Hexadecimal են համարվում 0-ից 9-ը թվանշանները և A-ից F տառերը: Ձեզ հանձնարարված է գրել ծրագիր, որը կստուգի մուտքագրած տողի պարունակությունը և կպարզի՝ արդյո՞ք այն վավեր hex գունային կոդ է:
Որպես մուտք՝ ծրագիրը ստանում է մեկ տող, որը պետք է վավերացվի:
Ծրագիրը պետք է տպի Yes, եթե մուտքագրված hex գունային կոդը վավեր է, իսկ հակառակ դեպքում՝ No:
Մուտք
Ելք
#AABBCC
Yes
AABBCC
No
#12345
No
#GGHHII
No
#123456
Yes
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue