Տողից հանել թվերը

Ընկերության ծրագրային ապահովման մասնագետն աշխատում է կոդերի մեծ բազայի վրա, որտեղ մեծածավալ նյութ կա՝ մեկնաբանություններով և փաստաթղթային տեղեկատվությամբ։ Մասնագետը նկատում է, որ բազմաթիվ թվային արժեքներ նշված են հե՛նց մեկնաբանություններում: Այս արժեքները ներկայացված են ինչպես ամբողջ թվերով, այնպես էլ տասնորդական թվերով: Ծրագրավորողը որոշում է գրել Python ծրագիր, որը կարող է սկանավորել ամբողջ տեքստը, գտնել բոլոր թվային արժեքները և տպել դրանք: Սա մեծապես կհեշտացնի կոդերում կարևոր թվերի հետ աշխատանքը:
Ծրագիրը պետք է ընդունի տողը որպես մուտք և ճանաչի տողում առկա և՛ ամբողջ, և՛ տասնորդական թվերը: Այս համատեքստում տասնորդական թիվ է համարվում թվանշանների այն հաջորդականությունը, որը պարունակում է մեկ տասնորդական կետ: Ամբողջ թվերը և տասնորդական թվերը կարող են լինել դրական կամ բացասական:
Ծրագիրը պետք է տպի իր գտած բոլոր թվերը՝ յուրաքանչյուրը նոր տողում:
Մուտք
Ելք
The speed of light is approximately 299792.458 km/s. There are roughly 7.8 billion people on Earth.
299792.458 7.8
Նշում. ելքի թվերը պետք է լինեն այն հերթականությամբ, ինչ մուտքում։

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue