4 թվանշան ունեցող թվի նիշերի գումարը

 
Մուտքում տրված է 4 նիշանոց թիվ (1000-ից մինչև 9999)։
Ելքում տպեք այդ թվի թվանշանների գումարը։
Մուտք
Ելք
5433
15
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue