Տողերի միավորում

Տողերի հետ հնարավոր է աշխատել այլ փոփոխականների նման։ Այսինքն հնարավոր է օրինակ իրար գումարել, որի արդյունքում երկու տող կգրվեն իրար հետևից (երկրորդ տողը կհաջորդի առաջինին)։
string a = "hello this is string a";
string b = "this is string b";
string c = a + b;
cout << c;
Այս ծրագիրը օրինակ կտպի՝
hello this is string athis is string b
 
Վարժություն՝
Մուտքում ստացեք երեք տողեր (string-եր)։ Հայտարարեք all3 փոփոխական, որին վերագրեք այդ երեքի գումարը։ Ելքում տպեք all3 փոփոխականի արժեքը։
Մուտք
Ելք
Hi,_I_am_line_1 and_I_am_line_2 and_I_am_line_3
Hi,_I_am_line_1and_I_am_line_2and_I_am_line_3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in