Տառերի հետ գործողություններ

Կարող է տարօրինակ հնչել, բայց տառերը համակարգչի համար սովորական թվեր են։ Այսինքն char-ը համակարգչի համար սովորական թիվ է, որն ընկած է [0; 256) միջակայքում։ Այսինքն կարելի է char-երի հետ անել մաթեմատիկական գործողություններ։ char-ի թվային արժեքը կարելի է տպել int()-ի միջոցով։
char first_letter = 'a';
cout << int(first_letter);
Ուշադրություն դարձրեք, որ char-երը գրվում են մեկ չակերտով իսկ stringերը երկու չակերտով։
Այս Ծրագիրը կտպի 97։ Դա C++-ի համար a տառի համարն է։ Նույն կերպ b-ի համարը 98-ն է, c-ինը՝ 99 և այդպես շարունակ մինչև z։
 
Այսինքն օրինակ a-ից կարելի է հանել c և ստանալ 2:
char first = 'a';
char second = 'c';
int res = second - first;
cout << res;
 
Վարժություն՝
Պարզեք թե ինչ համարներ ունեն մեծատառ լատինատառերը։
Մուտքում ունենալով s տող, որը կազմված է միայն փոքրատառ տառերից, անհրաժեշտ է ստանալ res տող, որը լինի s-ի մեծատառ տարբերակը և տպել այն։
Մուտք
Ելք
welcome
WELCOME
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in