sort - Զանգվածներն աճման կարգով դասավորել

<algorithm> գրադարանը պարունակում է շատ տարբեր օգտակար մեթոդներ։ Օրինակ զանգվածներ կամ տողեր աճման կարգով դասավորելու համար կարելի է օգտագործել sort() հրամանը։ Օրինակ՝
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  string s = "Hello I am a long long string";
  int a[8] = {100, -20, 7, 0, 88, 121, 99, 90};

  cout << s << endl;
  sort(s.begin(), s.end());
  cout << s << endl << endl;

  for (int i = 0; i < 8; ++i)
    cout << a[i] << " ";
  cout << endl;

  sort(a, a + 8);
  for (int i = 0; i < 8; ++i)
    cout << a[i] << " ";

  return 0;
}
Այս ծրագիրը կտպի սկզբից s string-ը հետո s-ը արդեն տառերը դասավորած աճման կարգով, հետո նոր տողից a զանգվածի 8 էլեմենտները, հետո a զանգվածի 8 էլեմենտները, բայց արդեն սորտավորած՝
Hello I am a long long string
   HIaaegggillllmnnnooorst

100 -20 7 0 88 121 99 90 
-20 0 7 88 90 99 100 121
 
Վարժություն՝
Ունենալով թվերի շարք, անհրաժեշտ է պարզել փոքրագույն k հատ թվի գումարը։
Մուտքի առաջին տողում տրված է n ամբողջ թիվը, որը տրված թվերի քանակն է։ Դրան հեևում է k թիվը։ Հաջորդ տողում տրված են n հատ ամբողջ թվեր, որոնք չեն գերազանցում ։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել մեկ թիվ՝ առաջին k թվերի գումարը (գումարը կարող է գերազանցել
Մուտք
Ելք
10 2 1 9 2 7 5 4 2 0 -1 6
-1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue