Քառակուսի հավասարման լուծումները

Մուտքում տրված է 2 իրական թիվ (double) x0 և х1-ը։
Ելքում տպել քառակուսի հավասարման գործակիցները (a, b, c թվերը), որի լուծումներն են x0 և x1-ը։
Քանի որ կարող են լինել շատ լուծումներ, ենթադրենք, որ a-ն միշտ հավասար է 1-ի։
Մուտք
Ելք
-1 1
1 0 -1
Բացատրություն՝
1 0 -1-ը համապատասխանում է հավասարմանը, որի լուծումներն են -1 և 1-ը։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue