Քվեարկություն

Անհրաժեշտ է սահմանել ֆունկցիա int vote(int a, int b, int c), որը կվերադարձնի այն թիվը, որը ամենաշատն է կրկնվում a, b, c շարքի մեջ։
Մուտքում տրված է երեք թիվ՝ ։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել vote ֆունկցիայի վերադարձրած արժեքը։
Մուտք
Ելք
0 1 0
0
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue