Pancakes

notion image
Մենք ունենք n բլիթ։ Թավայում միաժամանակ կարելի է պատրաստել s (simultanious) բլիթ։ Ամեն բլիթը ամեն կողմից պետք է եփել t րոպե։ Քանի՞ րոպե է հարկավոր n բլիթ պատրաստելու համար։
Մուտքում տրված են n, s, t թվերը։ Ելքում տպել պահանջվող րոպեների քանակը։
Մուտք
Ելք
1 1 5
10
 
To check your solution you need to sign in
Sign in to continue