n-ից k ընտրություն

Կոմբինատոր խնդիրներից շատ շատերի դեպքում անհրաժեշտ է լինում -ի արժեքը հաշվել։
Անհրաժեշտ է գրել ֆունկցիա long long C(int n, int k), որը կնդունի n-ի և k-ի արժեքը, կտպի -ի արժեքը։ Կարող եք նաև ունենալ long long factorial(int n) ֆունկցիա, որը կհաշվի տրված թվի ֆակտորիալը։
Մուտքում տրված են n և k թվերը։
Ելքում տպեք -ի արժեքը։
Մուտք
Ելք
5 3
10
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue