Գլանի ծավալը

Եթե մենք ուզում ենք տպել արժեք, որի ճշտությունն ավելի մեծ է, քան cout-ի տպածինը, կարող ենք օգտագործել iomanip գրադարանի setprecision հրամանը (iomanip - input/output manipulation
Օրինակ՝ ստորակետից 10 նիշի ճշտությամբ a փոփոխականը տպելու համար կարող ենք գրել՝
#include <iomanip>
...
int main() {
	double a;
	cin >> a;
	cout << setprecision(10) << a;
 
notion image
Վարժություն՝
Մուտքում տրված է 2 իրական թիվ (double) h և r-ը։
Ելքում տպել h բարձրություն ունեցող և r հիմքի շառավիղ ունեցող գլանի ծավալը։
Մուտք
Ելք
15 6
1696.46

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue