Եռանկյան մակերեսը

C++-ի cmath գրադարանում sin(), cos(), tan() ֆունկցիաներն աշխատում են ռադիաններով։
 
Վարժություն՝
Մուտքում տրված են եռանկյան երկու կողմերի երկարություններն ու դրանցով կազմված անկյունը (աստիճաններով)։
Ելքում տպել դրանցով կազմված եռանկյան մակերեսը։
Մուտք
Ելք
21 15 30
78.75

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue