Երկու կետերի միջնակետը

Մուտքում տրված է 4 իրական թիվ՝ x1, y1, x2, y2։ Ելքում տպել (x1, y1) կետով և (x2, y2) կետով կազմված հատվածի միջնակետի x y կոորդինատները։
 
Ծրագրի ակնկալվող մուտքի ու ելքի մի քանի օրինակներ՝
Մուտք
Ելք
0 0 4 0
2 0
0 0 3 0
1.5 0
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue