Նախորդից մեծերի քանակը

Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր։ Ելքում անհրաժեշտ է տպել այն թվերի քանակը, որոնք իրենց նախորդող թվից մեծ են։
Մուտք
Ելք
7 2 0 8 1 -5 2 1
2
Բացատրություն՝
2 > 0 < 8 > 1 > -5 < 2 > 1 ⇒ փոքրի նշանների քանակը = 2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue