A → B

Խաղի մեջ կա երկու գործողություն՝
  1. հանել 1
  1. բաժանել 2-ի (միայն եթե թիվը զույգ է)
Անհրաժեշտ է հաղթել խաղը մինիմալ քայլերով A թվից B թիվը ստանալով (B < A)։
 
Մուտքում տրված են A և B թվերը։ Անհրաժեշտ է տպել գործողությունները հաջորդականություն ամեն մեկը նոր տողում, որտեղ գործողությունների քանակը կլինի մինիմալ։
Հանման գործողության համար տպել -1, իսկ բաժանման գործողության համար տպել /2
Մուտք
Ելք
179 20
-1 /2 -1 /2 /2 -1 -1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue