Արդյոք մատրիցը սիմետրիկ է

Մատրիցը սիմետրիկ է, եթե հիմնական անկյունագծի երկու կողմում ընկած իրար համապատասխան էլեմենտները հավասար են։ Այսինքն, օրինակ, եթե մատրիցը պատկերացնենք որպես քառակուսի տետրի մի կտոր (հավասար կողմերով), ապա եթե թուղթը ծալենք այնպես, որ ձախ ներքևի անկյունը հասնի աջ վերևի անկյունին, ապա բոլոր իրար վրա ընկած թվերն իրար հավասար պետք է լինեն։
 
Ունենալով մատրից, անհրաժեշտ է պարզել այն սիմետրիկ է թե ոչ։
Մուտքում տրված է մի թիվ n, որին հաջորդում է n տող, ու ամեն տողում n ամբողջ թվեր։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել yes, եթե այդ մատրիցը սիմետրիկ է և no, եթե այն սիմետրիկ չէ։
Մուտք
Ելք
3 0 1 2 1 8 3 2 3 4
yes
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
no
 

Constraints

Time limit: 0.3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue