Ավելի բարդ գործողություններ cmath գրադարանով

 
Մուտքում ստանալով x, y, z փոփոխականների արժեքները
Ելքում տպեք
արտահայտության արժեքը:
 
Մուտք
Ելք
850.725711584162 602.6287414778344 979.2312475531621
50.20212304830051408544
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue