Արդյո՞ք հնարավոր է ուղղանկյուն եռանկյուն կազմել

Մուտքում տրված են եռանկյան գագաթների կոորդինատները՝ x1 y1 x2 y2 x3 y3 հերթականությամբ։
Ելքում տպել YES, եթե դրանցով հնարավոր է կազմել ուղղանկյուն եռանկյուն և NO, եթե դա հնարավոր չէ։
Մուտք
Ելք
0 0 0 1 1 0
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue