Գծի հավասարումը

Ուղիղ գծի հավասարումը հաճախ սահմանում են տեսքով:
Քանի որ ամեն x-ի համար ձեռքով y-ի արժեքը հաշվելը շատ հոգնեցուցիչ է, ձեզ խնդրում են գրել ծրագիր, որը կտպի y-ի արժեքը՝ մուտքում ունենալով k, x և b փոփոխականների արժեքները։
 

Վարժություն՝

Մուտքում ստացեք երեք փոփոխականի արժեքներ՝ k, x, b հերթականությամբ։
Ելքում տպեք դրանցով կազմված գծի y արժեքը։
Մուտք
Ելք
10 0 5
5
-2 4 5
-3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue