Երկու վեկտորների միջև անկյունը

cmath գրադարանում կարելի է նաև օգտագործել atan2, atan, acos և այլ հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ։
 
notion image
Վարժություն՝
Մուտքում տրված են երկու վեկտորներ իրենց կոորդինատներով՝ x1 y1 x2 y2 հերթականությամբ։
Ելքում տպել այդ երկու վեկտորների կազմած անկյունը աստիճաններով։
Մուտք
Ելք
0 1 1 0
90

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue