Անկյունագծերը

մատրիցը այս անգամ անհրաժեշտ է լրացնել երկրորդական անկյունագծերով։
Մուտքում ունենալով n և m թվերը (1 ≤ n, m ≤ 100), անհրաժեշտ է ելքում տպել լրացված մատրիցը։
Մուտք՝
4 10

Ելք՝
0  1  3  6 10 14 18 22 26 30
2  4  7 11 15 19 23 27 31 34
5  8 12 16 20 24 28 32 35 37
9 13 17 21 25 29 33 36 38 39
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue