10 երկարությամբ տողի տառերը

Մուտքում ունենալով s տող, որն ունի 10 երկարություն, անհրաժեշտ է ստանալ res տող, որը պարունակի s-ի բոլոր զույգ համարներում գտնվող տառերը իրարից բաժանված >, =, <, $, & նշաններով։
Մուտք
Ելք
abcdefghij
a>c=e<g$i&
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue