Արդյո՞ք կետը ուղղանկյան մեջ է

Մուտքում տրված են OX և OY առանցքներին զուգահեռ կողմեր ունեցող ուղղանկյան գագաթների 4 կոորդինատները (x, y հերթականությամբ), որից հետո տրված է կետի կոորդինատ։
Անհրաժեշտ է պարզել, արդյո՞ք կետը գտնվում է ուղղանկյան մեջ, թե՞ ոչ։
Ելքում տպել YES, եթե կետը ուղղանկյան մեջ է, կամ գտնվում է կողմերից մեկի վրա, և NO, եթե այն դրսում է։
Մուտք
Ելք
0 0 0 1 1 0 1 1 0.5 0.5
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue