*Արդյո՞ք կետը եռանկյան մեջ է

Մուտքում տրված են եռանկյան գագաթների 3 կորդինատները (x, y հերթականությամբ), որից հետո տրված է կետի կոորդինատ։
Անհրաժեշտ է պարզել, արդյո՞ք կետը գտնվում է եռանկյան մեջ, թե՞ ոչ։
Ելքում տպել YES, եթե կետը եռանկյան մեջ է, կամ գտնվում է կողմերից մեկի վրա, և NO, եթե այն դրսում է։
notion image
 
Մուտք
Ելք
0 0 0 1 1 0 0.1 0.1
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue