Հատվածի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Ունենալով բնական թվերի զանգված, և այդ զանգվածի մի քանի հատված, անհրաժեշտ է ամեն հատվածի համար գտնել այն ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, որը այդ հատվածի բոլոր թվերի համար ընդհանուր բաժանարար է։
 
Մուտքի առաջին տողում տրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 1000), որը զանգվածում թվերի քանակն է, և q բնական թիվը (1 ≤ q ≤ 10), որը հարցումների քական է։ Երկրորդ տողում տրված են n հատ թիվ որոնք չեն գերազանցում ։ Դրան հաջորդում է q հատ տող, որոնցից յուրաքանչյուրում գրված է l և r թվերի զույգը (0 ≤ l < r < n)։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել q տող, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակի իր համապատասխան [l; r] միջակայքի ընդհանուր բաժանարարը։
Մուտք
Ելք
8 4 12 24 198 64 9 8 4 100 0 1 1 2 1 4 5 7
12 6 1 4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue