Արտադրյալ

ARTADR - Արտադրյալ

N թվերից յուրաքանչյուրը +1 կամ -1 է: Այդ թվերը Ձեզ հայտնի չեն, բայց դուք իրավունք ունեք ընտրել այդ թվերից իրարից տարբեր K հատ և մեկ հարցի միջոցով իմանալ Ձեր ընտրած թվերի արտադրյալը: Ձեր խնդիրն է, նվազագույն թվով հարցեր տալով, որոշել բոլոր N թվերի արտադրյալի արժեքը:

Մուտքը

Մուտքի միակ տողը պարունակում է N և K (2 ≤ K ≤ 5, K ≤ N ≤ 250) թվերը:

Ելքը

Ելքում պետք է արտածել հարցերի նվազագույն քանակը, որոնց միջոցով կարելի է պարզել արտադրյալի արժեքը: Եթե այդ արժեքը պարզել հնարավոր չէ, արտածել -1:

Օրինակներ

Մուտքը
Ելքը
3 2
-1
4 3
4
Աղբյուրը. հանրապետական 2012

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in