🟢 Վարժություն 13

Գրել ծրագիր, որը կհաշվի մուտքագրված տողում տառերի, թվերի և հատուկ սիմվոլների քանակը (եթե սիմվոլը չի հանդիսանում ոչ թիվ և ոչ էլ տառ, այն կհամարենք հատուկ սիմվոլ)։
Պատասխանը էկրանին տպել հետևյալ ֆորմատով՝
Letters: «տառերի քանակ» Symbols։ «սիմվոլների քանակ»
Numbers: «թվերի քանակ»
#include <iostream>
int main() {
  const int MAX_SIZE = 256;
  char input[MAX_SIZE];
  std::cout << "Insert string. Max "<<  MAX_SIZE - 1 << " symbols: ";
  std::cin.getline(input, MAX_SIZE);
  std::cout << input << std::endl;
  // put your code here
}
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue