🟢 Վարժություն 24

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է երկու int տիպի զանգված և կառուցում է երրորդ զանգվածը միացնելով առաջին զանգվածի զույգ էլեմենտները երկրորդ զանգվածի կենտ էլեմենտներին։ Զանգվածի չափերը ներմուծվում է օգտագործողի կողմից, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է օգտագործել դինամիկ զանգված։
Օրինակ՝
Մուտք` [1, 2, 3, 4, 5, 6], [10, 11, 12, 13, 14]
Ելք՝ [2, 4, 6, 11, 13]

int main() {
   int size1, size2;
   std::cout << "Enter array1 size ";
   std::cin >> size1;
   std::cout << "Enter array2 size ";
   std::cin >> size2;
   // Put your code here to insert elements of array1 and array2
   // Put your code here to create and print array3
}
 
Դինամիկ հիշողությունը անհրաժեշտ է ազատել օգտագործելով delete օպերատորը։

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue