Programming 01

🟢 Վարժություն 14

Գրել ծրագիր, որն էկրանին կտպի տրված զանգվածի ամենամեծ և ամենափոքր էլեմենտների տարբերությունը։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in