⏭️ 🟠 Վարժություն 29

Տրված են երկու սորտավորված զանգվածներ։ Անհրաժեշտ է միավորել երկու զանգվածները այնպես, որ ստացված զանգվածը նույնպես լինի սորտավորված։
notion image
Դիտարկենք ևս մի քանի օրինակ։
Օրինակ 1`
array1 - [1, 3, 4, 5]
array2 - [2, 4, 6, 8]
outputArray = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8]
 
Օրինակ 2`
array1 - [5, 8, 9]
array2 - [4, 7, 8]
outputArray = [4, 5, 7, 8, 8, 9]
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue