Programming 01

🟢 Վարժություն 7

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է 2 ամբողջ թիվ և կարտածի ՛yes՛, եթե այդ թվերը հավասար են և ‘no‘հակառակ դեպքում։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue