Ֆիլյան և օլիմպիադայի պարապմունքը

Ֆիլյան պարապում է ICPC համալսարանական օլիմպիադայի համար, պարապմունքի ժամանակ նրան մի խնդիր հանդիպեց, որը նա շատ արագ կարողացավ լուծել։ Ֆիլյան որոշեց այդ խնդիրը հանձնարարել ձեզ, որպեսզի ստուգի ձեր գիտելիքները։ Տրված է x թիվը որի պարունակում է n հատ թվաշնան t1,t2,... tn: Տրված է k < n թիվը: Կասենք որ a1,a2,... am թիվը լավն է եթե ai-k = ai, k ≤ i ≤ m: Պետք է գտնել փոքրագույն y թիվը, որը լավն է և x ից փոքր չէ։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված են n, k թիվերը (2 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ k ≤ n - 1):
Հաջորդ տողում տրված է n թվաշնանները a1,a2,..an (0 ≤ ai ≤ 9) :

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ փոքրագույն y-ը, որը լավն է և x ից փոքր չէ։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
4 2 7697
7777

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue